Realizacja świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia 1 września 2021 r. roku szkolnego 2021/2022 odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Bez zmian pozostaje kwota świadczenia wypłacanego jednorazowo w wysokości 300 złotych na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, na dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 lat, a także dla ucznia szkoły dla dorosłych i szkoły policealnej.
Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne wychowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.
Świadczenie wypłacane będzie niezależnie od dochodów.
Świadczenie to nie jest opodatkowane, nie wlicza się do dochodu uprawniającego do różnego rodzaju świadczeń przysługującym rodzinom, nie podlega również egzekucji.
Wnioski o wypłatę świadczenia można składać:

  • od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. – w przypadku wniosków składanych elektronicznie. Wnioski należy składać przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem EPUAP,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej papierowej formie.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziecie Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-spoleczne-i-zdrowotne/polityka-spoleczna/swiadczenia-rodzinne